<We_can_help/>

What are you looking for?

UVODNE DOLOČBE

 1. Organizator tekmovanja Innovative All-nighter je društvo TopEF, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Tekmovanje se izvaja v sodelovanju s partnerskimi podjetji, ki zagotovijo poslovne izzive (v nadaljevanju: partnerska podjetja). Tekmovanje je namenjeno vsem študentom, osebam z aktivnim študentskim statusom (v nadaljevanju: tekmovalci). Tekmovanje se izvaja na spletni platformi ZOOM (oz. sorodni platformi, v kolikor organizator ugotovi, da za spremembo platforme obstajajo tehtni razlogi) in se izvaja z namenom spodbujanja študentske iniciative, spodbujanje inovativnosti in povezovanja študentov s partnerskimi podjetji. Člani društva TopEF, ki niso člani ožje organizacijske ekipe lahko sodelujejo na dogodku.
 2. Tekmovanje poteka v slovenskem jeziku, vendar pa je član tekmovalne skupine lahko tudi tujec in so tako lahko zaključne predstavitve in oddan materiali v angleščini.
 3. Tekmovanje poteka od 19.11.2020 do 20.11.2020.
 4. Tekmovalci se morajo pred tekmovanjem prijaviti, prijave se bodo pobirale v elektronski obliki preko spletne prijavnice. Tekmovalci se lahko prijavijo posamično in jim je skupina dodeljena s strani organizatorjev ali pa se prijavijo v skupini (3 – 4 člani). Prijavnina znaša 5 EUR na osebo v primeru individualne prijave in 15 EUR na skupino v primeru skupinske prijave. Prijave bodo odprte od 10. 10. 2020 do zapolnitve prostih mest.
 5. Odjava je možna do 10 dni pred dogodkom, z poslanim mailom na info@innovativeallnighter.com.
 6. Tekmovalna skupina se na začetku tekmovanja odloči za katero partnersko podjetje bo iskala rešitev. Vsako partnersko podjetje ima v naprej določeno število mest, mesta pa se polnijo po principu »hitri prsti«.
 7. Tekmovalci s sodelovanjem jamčijo, da je rešitev plod njihovega dela in ne krši zakonov, upošteva intelektualno lastnino ter patente, blagovne znamke in lastnino tretjih oseb.
 8. Organizator in partnerska podjetja imajo pravico diskvalificirati vsako rešitev, ki ni v skladu s pravili predstavljenimi na dan dogodka ali splošnimi pogoji in pravili tekmovanja. Pravila, med drugim tudi določajo, da tekmovalci ne smejo biti bližje sorodveno povezani z vodstvenimi predstavniki podjetja, katerega iziv rešujejo. Tovrstni primeri se rešujejo na podlagi subjektivne ocene komisije organizatorja.
 9. Tekmovalci se s sodelovanjem strinjajo, da vse moralne pravice rešitve ostanejo v lasti organizatorja in partnerskega podjetja. Tekmovalec soglaša s prenosom vseh materialnih avtorskih pravic, lastniških pravic in rešitve tekmovalca organizatorja primera s trajnim, izključnim in ozemeljskim neomejenim dostopom do vseh materialnih avtorskih pravic za reprodukcijo, distribucijo, avtorske pravice, pravice urejanja, javni prikaz, javno uporabo, objavo in uporabo, v celoti, vsaka rešitev na kakršenkoli način brez dodatne kompenzacije med poslovnim pragom in po njej.
 10. Organizator prelaga na Tekmovalce odgovornost, ki jo ima glede varovanja zaupnih informacij do vseh partnerskih podjetij. Tekmovalci se s potrditvijo splošnih pogojev zavežejo k varovanju zaupnih infomacij, ki jih dobijo na dogodku (od partnerskih podjetij in oganizatorja). Zavežejo se, da bodo zaupne informacije obravnavali kot zaupne najmanj tako skrbno, kot bi ravnal s svojimi zaupnimi informacijami; da bodo varovali dejstvo, da so prejeli oz. so upravičeni prejeti zaupne informacije; da bo zaupne informacije uporabili v skladu s temi splošnimi pogoji in izključno za namen izpolnjevanja obveznosti in pravic v zvezi z dogodkom; da zaupnih informacij ne bodo uporabili, razkrili, kopirali ali na kakršenkoli drug način razmnoževali oz. posredovali tretjim osebam v svojo ali tujo korist v nasprotju s temi splošnimi pogoji, (razen v primerih da zaupne informacije, za katere ima podpisnik pisno dovoljenje organizatorja ali partnerskih podjetij za razkritje teh informacij; če zaupne informacije zahteva pristojno sodišče, oblastveni ali nadzorni organ ali če tako zahteva ustrezno zakonsko ali podzakonsko pravilo, o čemer se podpisnik zavezuje predhodno obvestiti partnerska podjetja, kolikor in če je to dopustno in mogoče). Nadalje se tekmovalci zavezujejo, da zaupnih informacij ne bodo uporabljali v konkurenčne namene in da kakršnihkoli prednosti, ki bi za njih izhajale iz zaupnih informacij ne bo uporabili; organizator bo na zahtevo partneskih podjetij predložil seznam z osebnimi podatki vseh prejemnikov informacij, katerim so bile razkrite zaupne informacije. Zaupne informacije pomeni katerokoli poslovno informacijo partnerskega podjetja ali organizatorja, ki jo prejme tekmovalec ali prejemnik informacij, ne glede na njeno vsebino, ki se lahko, ne pa izključno, nanaša na posle, stranke, produkte, cene, razvoj, delovanje, procese, tehnologijo, poslovno skrivnost, notranjo informacijo, intelektualno lastnino, “know-how”, prodajo oz. finančne podatke partnerskega podjetja, razen informacije: ki so javno znane v času razkritja ali postanejo javno znane; ki so pridobljene od katerihkoli tretjih oseb, ki teh informacij niso sporazumne obravnavati kot zaupnih; ki so znane tekmovalcem oz. prejemniku informacij pred strinjanjem s temi splošnimi pogoji; ki so razvite oz. ustvarjene s strani oganizatorja oz. partnerskih podjetij neodvisno od prejetih zaupnih informacij v skladu s temi splošnimi pogoji, kar lahko tekmovalci oz. prejemnik informacij vsak čas dokažejo.
 11. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi se lahko zgodila neposredno ali posredno zaradi udeležbe na Innovative All-nighterju ali zaradi uporabe ali sprejemanja katere koli nagrade ali zaradi nezmožnosti sprejemanja ali uporabe nagrade. Poleg tega organizator in partnerska podjetja ne prevzemajo nobene odgovornosti za: (1) tehnične težave, vključno z razčlenitvijo katerega koli mobilnega telefona, računalnika, omrežja, strojne opreme ali programske opreme; (2) nedostopnost katere koli storitve; (3) elektronske ali človeške napake, ki se lahko pojavijo pri organiziranju tekmovanja Innovative All-nighter; ali (4) kakršnekoli poškodbe ali poškodbe osebe ali premoženja, neposredno ali posredno, delno ali v celoti povzročene zaradi sodelovanja na tekmovanju Innovative All-nighter.
 12. Vsako partnersko podjetje ima največ 11 tekmovalnih skupin izmed katerih se izbere skupine, ki dosežejo prvo, drugo in tretje mesto.
 13. Zmagovalno ekipo določi najmanj tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz predstavnika/e partnerskega podjetja, gosta iz gospodarstva in predstavnika organizacijske ekipe. Komisija vse odločitve sprejema soglasno.
 14. Zmagovalna ekipa vsakega partnerskega podjetja prejme nagrado v vrednosti 1.000,00 EUR neto. Nagrade za drugo in tretje mesto so materialne, v kolikor jih zagotovi partnersko podjetje.
 15. Tekmovalci bodo imeli 24 ur, od začetka tekmovanja do oddaje svoje rešitve na tako imenovanem »one pager-ju« (enostranski opis rešitve po predlogi organizatorja). Po preteku časa dokumenta ni več mogoče oddati. Skupina, ki dokumenta ne odda v predpisanem času je diskvalificirana.
 16. Po oddaji se rešitve za vsako ločeno partnersko podjetje predstavi komisiji. Vsaka predstavitev traja največ 5 min, nato ima komisija čas za postavljanje vprašanj.
 17. Komisija zmagovalne rešitve razglasi na zaključni online predstavitvi.
 18. Za namen zagotavljanja strokovne in učinkovite storitve mora organizator voditi evidenco o osebnih podatkih. To so vse informacije, zbrane na prijavnem obrazcu. Organizator in partnerska podjetja vse osebne podatke obravnavajo kot zasebne in zaupne. Podatke se zapisuje v elektronski zbirki podatkov in / ali v papirni datoteki. Vsak tekmovalec ima pravico, da si ogledate podatke, ki jih organizator o njemu hrani. Organizator lahko podatke o tekmovalcih posreduje tudi partnerskim podjetjem, ki sodelujejo na tekmovanju.
 19. Organizator lahko tekmovalcem posreduje informacije o partnerskih podjetjih, povabila na njihove dogodke, predstavitve njihovih proizvodov ali storitev, akcijske ponudbe ali odprte kadrovske priložnosti.
 20. Tekmovanje se snema, posnetek je last organizatorja. Tekmovalec s sodelovanjem daje soglasje za fotografiranje na dogodku, videoposnetek ali avdio posnetek, njihova reprodukcija ostane last avtorja in jih lahko organizator javno uporabi za namene promocije ali predstavitev tekmovanja. Poleg tega se tekmovalec odpoveduje kakršni koli pravici do pregleda ali odobritve končnega videoposnetka. Razume, da je privolitev večna in zavezujoča. Tekmovalec soglaša, da se lahko slike/posnetek dogodka javno objavijo, kot del spletne strani organizatorja in / ali drugih trženjskih gradivih.
 21. Tekmovalec in organizator morebitne nesporazume rešujeta sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Tekmovalci so dolžni pritožbo podati na email info@innovativeallnighter.com v roku 14 dni po razglasitvi zmagovalcev.
 22. Vsak tekmovalec je odgovoren, da prebere in razume zgoraj navedene informacije in ob prijavi na tekmovanje soglaša z organizatorjem, da hrani njegove osebne podatke.